• visual
VRIJEZORGKEUZE.NL

Heeft u vragen of suggesties? Mail ons info@bc-insurance.nl

OVER ONS

"Uw keuze 100% verzekerd!"

Als uw huisarts of specialist u doorverwijst naar een andere zorgverlener, omdat die u het beste kan helpen met uw specifieke gezondheidsklachten, dan wilt u uiteraard dat uw zorgverzekeraar de kosten van deze zorgverlener vergoedt.

Goedkoop is duurkoop

Heeft u een natura-, combinatie- of budgetpolis dan heeft u, al dan niet bewust, gekozen voor een beperkte keuze van zorgverleners (ziekenhuis, fysiotherapeut etc.). Alleen als u gaat naar de door uw zorgverzekeraar aangewezen (zogenoemde gecontracteerde) zorgverleners, zullen uw zorgkosten volledig worden vergoed.

Indien u zich laat behandelen door een zorgverlener die niet gecontracteerd is, bijvoorbeeld omdat uw huisarts u doorverwijst naar een bepaald ziekenhuis in verband met goede behandelresultaten, dan kan u dat vele duizenden Euro's kosten.
Er zijn zelfs zorgverzekeraars waarbij u 30% van de (ziekenhuis)rekening zelf moet betalen!

Dit is één van de redenen waarom wij in onze zorgvergelijker VRIJEZORGKEUZE.NL* uitsluitend restitutieverzekeringen vergelijken. Andere belangrijke redenen zijn:

 • Een zorgverzekeraar hoort niet thuis in de behandelkamer van de zorgverlener
 • Ook al bent u nu zo gezond als een vis, het kan morgen anders zijn en dan wilt u als het er echt om gaat toegang tot de beste zorgverleners
 • Uw huisarts, uw specialist, maar ook uw fysiotherapeut, psycholoog en overige zorgverleners bepalen samen met u wat goed voor u is om uw gezondheidsklachten te behandelen
 • U hoeft niet eerst de kleine lettertjes van de polisvoorwaarden te controleren of de zorgverlener van uw keuze is gecontracteerd
 • Een zorgverzekeraar dient toegang tot de door u gewenste zorgverleners niet te bemoeilijken of feitelijk onmogelijk te maken
 • Wij willen uitsluitend tevreden klanten!

Nadere uitleg over mogelijke verzekeringsvormen zie Basiszorgverzekering en Aanvullende zorgverzekering.

* VRIJEZORGKEUZE.NL is evenals PrivateCare & Insurance een handelsnaam van BusinessCare & Insurance B.V. Geregistreerd bij de de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer: 12041196. Voor meer informatie: www.bc-insurance.nl

Aanvullende zorgverzekering

Een aanvullende verzekering kunt u afsluiten bovenop uw basisverzekering.

Een aanvullende verzekering vergoedt zorg die niet wordt vergoed vanuit het basispakket. De verzekeraar vergoedt meestal een maximaal aantal behandelingen of een maximaal bedrag. Sommige zorgverzekeraars hanteren een medische acceptatieprocedure voor één of meer van hun aanvullende pakketten.

Aanvullende zorgverzekering: nodig of niet?

Mensen die gezond zijn en weinig tot geen zorg nodig hebben, hebben geen aanvullende zorgverzekering nodig. In de basisverzekering wordt immers alle noodzakelijke zorg vergoed.

Het is uw eigen keuze hoeveel zekerheid uwenst en wat u daarvoor wilt betalen. Als u veel sport en het risico op blessures daardoor groot is, kan een verzekering voor fysiotherapie handig zijn. Als u kinderen hebt die misschien een beugel moeten, dan is het verstandig een aanvullende verzekering voor orthodontie te nemen. Reken van tevoren uit of de kosten van bijvoorbeeld de fysiotherapeut opwegen tegen de premie die u in een jaar betaalt.

Bij twijfel kunt u ook het geld dat u uitspaart door geen aanvullende zorgverzekering te nemen opzij zetten voor het geval u toch aanvullende zorg nodig hebt.

Acceptatie voor de aanvullende zorgverzekering

De aanvullende zorgverzekering valt niet onder de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat zorgverzekeraars zelf mogen bepalen welke aanvullende verzekeringen zij aanbieden en onder welke voorwaarden. Een zorgverzekeraar mag u dus weigeren voor de aanvullende verzekering. Ook kan de zorgverzekeraar voor de aanvullende zorgverzekering een hogere premie vragen als u ouder of chronisch ziek bent.

Het is overigens niet verstandig om uw ziektegeschiedenis te verzwijgen tegenover de zorgverzekeraar. U heeft namelijk een wettelijke mededelingsplicht: u mag (delen van) uw ziektegeschiedenis dus niet verzwijgen.

De acceptatieprocedure geldt gelukkig lang niet voor alle aanvullende verzekeringen, meestal alleen voor de meer uitgebreide pakketten. In de Zorgvergelijker kunt u makkelijk zien bij welke pakketten een acceptatieprocedure geldt. Voor de tandartsverzekeringen en andere aanvullende zorgverzekeringen kunt u te maken krijgen met verschillende acceptatieprocedures.

Tandartsverzekering

Kinderen tot 18 jaar zijn voor de meeste tandheelkundige zorg verzekerd via de basisverzekering. Voor volwassenen valt tandartszorg meestal buiten het basispakket. Heeft u een gezond gebit en maakt u nauwelijks tandartskosten? Neem dan geen tandartsverzekering. U betaalt al snel meer aan premie dan u vergoed krijgt.

 • Vergoeding tandarts in het basispakket
 • Kinderen en jongeren
 • Kinderen tot 18 jaar zijn via de basisverzekering verzekerd voor de meeste tandartskosten. Het gaat om behandelingen als:
 • periodiek preventief onderzoek (1 keer per jaar, tenzij meer nodig is);
 • verwijderen van tandsteen;
 • fluoridebehandeling;
 • röntgenfoto's;
 • vullingen;
 • wortelkanaalbehandeling.
 • Orthodontie voor kinderen zit niet in het basispakket. Ouders kunnen hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten.

Volwassenen
Voor volwassenen valt tandartszorg in de meeste gevallen buiten het basispakket. U moet de kosten voor de tandarts zelf betalen of een aanvullende verzekering afsluiten die deze kosten dekt.

Wanneer worden tandartskosten wel vergoed vanuit de basisverzekering?

 • Bij zeer ernstige aandoeningen van het tand-kaak-mondstelsel waarvoor bijzondere tandheelkundige zorg nodig is.
 • Voor bijzondere tandheelkundige zorg die nodig is om te zorgen dat uw gebit niet verder achteruitgaat.
 • Als er sprake is van een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van de mond of het gebit (tand-kaak-mondstelsel).
 • Volwassenen die een uitneembaar kunstgebit nodig hebben voor de boven- en/of onderkaak.
 • De kosten voor de kaakchirurg. Voor deze kosten wordt uw eigen risico aangesproken.

Bij de vergoeding van een prothese geldt een eigen bijdrage van 25%. Dit betekent dat je nooit meer dan 75% van de kosten vergoed krijgt vanuit de basisverzekering. Je kunt wel een aanvullende verzekering afsluiten die de kosten van je eigen bijdrage (deels) vergoedt.

De Basiszorgverzekering

Basisverzekeringen voor ziektekosten kunnen flink van elkaar verschillen. Niet alleen in prijs, ook in voorwaarden die de verzekeraar stelt aan de zorgverleners. Dit laatste speelt een rol bij het bepalen van de hoogte van de premie.

Er zijn vier verschillende soorten basisverzekeringen, de restitutieverzekering, de naturaverzekering en de budgetverzekering. Daarnaast is er nog een combinatievorm tussen de restitutie en de naturabasisverzekering.

Hieronder treft u een nadere uitleg aan van deze 4 verschillende vormen van de basisverzekering. Zie hiervoor ook de informatiekaart van de Patiëntenfederatie Nederland 

Restitutie

Een restitutieverzekering biedt de meeste vrijheid bij het kiezen van uw zorgverleners.
U mag bijvoorbeeld zelf bepalen naar welke fysiotherapeut u gaat of in welke ziekenhuis u wordt geopereerd. Verzekeraars vergoeden alle behandelingen voor 100% van de marktconforme prijs. Dat betekent dat alle kosten worden vergoed zolang de behandelende zorgverlener hiervoor een reële prijs in rekening brengt.

Een restitutieverzekering is in veel gevallen niet duurder dan bijvoorbeeld een natura- of combinatieverzekering.

Naturaverzekering

Bij een naturaverzekering vergoedt de zorgverzekeraar de behandelingen in natura.
Dat betekent dat de verzekeraar de rekening rechtstreeks betaalt aan de zorgverlener. Vaak moet u bij een naturaverzekering wel gebruik maken van de zorgverleners die een contract hebben met uw verzekeringsmaatschappij. Over het algemeen heeft u daarbij een ruime keuze. Echter kiest u toch een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan is het gevolg dat u zelf een deel van de kosten moet betalen.
Deze kunnen oplopen tot wel 25% van het bedrag dat de zorgverlener in rekening brengt.

Budgetverzekering

Een budgetzorgverzekering is een naturaverzekering met strengere voorwaarden. Verzekeraars die deze vorm aanbieden, kopen hun zorg extra voordelig in bij een beperkte groep zorgverleners. Daardoor is de premie die u moet betalen lager.

Het nadeel van een budgetverzekering is dat u zorg alleen 100% vergoed krijgt als u zich bij de gecontracteerde zorgverleners laat behandelen. Dat kan dus betekenen dat u naar een andere gemeente moet voor bijvoorbeeld de tandarts of de fysiotherapeut. Voor spoedeisende hulp kunt u wel overal terecht zonder dat u hiervoor extra hoeft te betalen

Overigens kunt u er altijd voor kiezen om toch naar een andere zorgverlener te gaan. Het gevolg is dan wel dat u zelf een deel van de kosten moet betalen. Deze kunnen oplopen tot wel 35% van het bedrag dat de zorgverlener in rekening brengt.

Combinatieverzekering

Een aantal zorgverzekeraars biedt ook de zogenoemde combinatieverzekering aan. In feite is dit een beperkte restitutieverzekering. Voor veel zorg mag u naar de zorgverlener van uw eigen keuze. Maar voor specifieke zorg – bijvoorbeeld de fysiotherapeut – moet u naar de zorgverlener met wie de verzekeraar een contract heeft.
Doet u dit niet, dan krijgt u de behandeling niet (geheel) vergoed.

De getoonde informatie op deze website is met grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor foutieve of onvolledige informatie. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website of de modules die in deze website worden gebruikt. Aan de berekeningen die met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand zijn gekomen, kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij stellen alles in het werk om misbruik te voorkomen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn enkel bedoeld ter informatie van de gebruiker. Deze sites worden niet door ons onderhouden en zijn door ons niet gecontroleerd of goedgekeurd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van websites van derden en garanderen niet dat zij vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, namen, handelsnamen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij ons dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site -al dan niet in bewerkte vorm- te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.

Privacy

Wanneer u onze internetsite bezoekt kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct als indirect.

Wij zullen deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Doel gegevensverzameling

Uw gegevens gebruiken wij voor het verstrekken van informatie, het aanbieden van offertes en het verwerken van door u gesloten verzekeringen. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u ons dat kenbaar maken.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig te werk. Wij gebruiken alleen de gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die wij jegens u zijn aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Copyright

Het intellectueel eigendomsrecht betreffende alle informatie op deze website berust bij BusinessCare & Insurance B.V.

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BusinessCare & Insurance B.V..

www.daisycon.com

Wijzigen van zorgverzekering

Zorgverzekeringen vergelijken

Onze zorgvergelijker vindt direct een restitutieverzekering die bij u past.

Overstappen gaat gemakkelijk en snel, maar beslis op tijd!

Het opzeggen van uw huidige zorgverzekering is zo geregeld. Als u vóór 1 januari bij ons een zorgverzekering aanvraagt, dan zegt de verzekeraar van uw keuze uw huidige zorgverzekering tijdig op.
Heeft u zelf uw huidige zorgverzekering opgezegd vóór 1 januari, dan kunt u tot 1 februari uw nieuwe zorgverzekering afsluiten.

Als u 100% zeker wilt zijn van vrije zorgkeuze!

DE ENIGE ZORGVERGELIJKER IN NEDERLAND DIE UITSLUITEND RESTITUTIEVERZEKERINGEN VERGELIJKT!

487